List of Executives and Committee Members

President

Hitoshi Shimano

Vice President

Mariko Shiba
Masayuki Yoshida

Board of Directors

Masahiro Akishita

Yujiro Asada

Hidenori Arai

Shun Ishibashi

Kensuke Egashira

Tomonori Okamura

Koji Kajinami

Masafumi Kuzuya

Koichi Kozaki

Kazuhisa Tsukamoto

Jianglin Fan

Ken-ichi Hirata

Hideaki Bujo

Hisanori Horiuchi

Takashi Miida

Koutaro Yokote

Auditors

Yasushi Ishigaki

Hiroshi Yoshida

 

PAGE TOP